Proves d'accés Setembre 2018-2019

20180927 - Llista definitiva de l'adjudicació de places de l'itinerari de Música Clàssica [PDF]
20180927 - Llista definitiva de l'adjudicació de places de l'itinerari de Jazz i Música Moderna [PDF]

20180921 - Llista provisional de l'adjudicació de places de l'itinerari de Música Clàssica [PDF]
20180921 - Llista provisional de l'adjudicació de places de l'itinerari de Jazz i Música Moderna [PDF]

20180920 - Llista definitiva de les persones Aptes i No Aptes de l'itinerari de Música Clàssica [PDF]
20180920 - Llista definitiva de les persones Aptes i No Aptes de l'itinerari de Jazz i Música Moderna [PDF]

20180914 - Llista provisional de les persones Aptes i No Aptes de l'itinerari de Música Clàssica [PDF]
20180914 - Llista provisional de les persones Aptes i No Aptes de l'itinerari de Jazz i Música Moderna [PDF]

20180903 - Llista DEFINITIVA de les Persones admeses per fer la prova específica d'accés i de les persones excloses [PDF]

20180905- Calendari i tribunals de les proves d'accés extraordinàries de setembre [PDF]

20180903 - Llista PROVISIONAL de les Persones admeses per fer la prova específica d'accés i de les persones excloses [PDF]

Convocatòria de les proves d'accés de SETEMBRE 2018-2019

Resolució del director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior de dia 3 de maig de 2018 per la qual s'aproven les instruccions per regular les proves d'accés i el procés d'admissió i de matriculació als ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic, de Disseny i de Música [BOIB núm. 57]

Resolució del director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior de 3 de maig de 2018 per la qual es convoca la prova específica d'accés als estudis superiors de Música i es concreta el procés d'admissió i de matriculació a aquests ensenyaments per al curs 2018-2019 [BOIB núm. 58]

Instruccions per formalitzar la inscripció a distància [PDF]

Full per a la sol·licitud d'admissió i la inscripció a la prova específica [PDF]

Calendari i horaris de les proves d'accés de SETEMBRE 2018 [PDF] PENDENT
Els següents documents són orientatius com exemples de tipus d'examen a realitzar a la prova d'accés:

[Revisats i actualitzats a 27 de juliol de 2018]

Per a les especilitats de Clàssic:
Exemples d'exàmens de les proves d'Anàlisi i d'Harmonia: [1] - [2]
Per a l'especialitat de Jazz i Música Moderna:
Jazz i Música Moderna. Exemple de la prova d'accés [PDF]
Audios "Lover Man":
1.- Billie Holiday [mp3]
2.- Dinah Washington [mp3]
Jazz i Música Moderna. Exemples de dictats [PDF]
Exemple de dictat harmònic [MP3]
Exemple de dictat melòdic [MP3]


Quan la prova requereixi alguna obra amb acompanyament de piano

Si l'aspirant ho sol·licita, en el termini establert, el Conservatori li pot proporcionar un professor pianista perquè l'acompanyi en la prova.
Els pianistes es reservaran el dret d'acompanyar, o no, una obra si aquesta no és del repertori habitual de l'especialitat.
Els aspirants han d'enviar una sol·licitud a l'adreça  capestudis@conservatorisuperior.com
La data límit per al lliurament 3 de setembre a les 14.00 h.

En la sol·licitud hi han de fer constar la informació següent:

  • Nom i llinatges.
  • Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.
  • Especialitat i llista de les obres que presenta.

Avís a tot el possible alumnat estranger

Aquelles persones amb el títol de batxiller NO espanyol, per tal de poder fer la prova d'accés al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, és imprescindible que el seu títol de batxiller estigui homologat a Espanya. En cap cas es podrà realitzar la prova d'accés amb els tràmits de l'homologació no finalitzats.

Proves d'accés Juny 2018-2019

20180706 - Llista DEFINITIVA de l'adjudicació de places a les proves d'accés ordinàries de juny 2018 [PDF] - Itinerari Jazz i Música Moderna
20180706 - Llista DEFINITIVA de l'adjudicació de places a les proves d'accés ordinàries de juny 2018 [PDF] - Itinerari Música Clàssica


20180702 - Llista provisional de l'adjudicació de places a les proves d'accés ordinàries de juny 2018 [PDF] - Itinerari Jazz i Música Moderna
20180702 - Llista provisional de l'adjudicació de places a les proves d'accés ordinàries de juny 2018 [PDF] - Itinerari Música Clàssica

20180629 - Llista definitiva de les persones aptes i de les persones no aptes a les proves d'accés ordinàries de juny 2018 [PDF] - Itinerari Música Clàssica
20180629 - Llista definitiva de les persones aptes i de les persones no aptes a les proves d'accés ordinàries de juny 2018 [PDF] - Itinerari Jazz i Música Moderna

20180625 - Llista provisional de les persones aptes i de les persones no aptes a les proves d'accés ordinàries de juny 2018 [PDF] - Itinerari Música Clàssica
20180625 - Llista provisional de les persones aptes i de les persones no aptes a les proves d'accés ordinàries de juny 2018 [PDF] - Itinerari Jazz i Música Moderna

20180615 - Llista definitiva de les persones admeses per fer la prova específica d'accés i de les persones excloses [PDF]

20180611 - Llista Provisional de les Persones admeses per fer la prova específica d'accés i de les persones excloses [PDF]