Normativa Estudiant

Guia de l'estudiant [PDF] (Pendent de publicació)
Protocol Concurs Solistes [PDF]
Bases Concurs Música de Cambra [PDF]

CONVENI AMB LA UIB

Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per al reconeixement d'estudis dins l'àmbit de l'educació superior [PDF]

Normativa Acadèmica

Instruccions prèvies per a la sol·licitud del Treball Final d'Estudis [PDF]
Reglament sobre el Treball Final d'Estudis [PDF]

Reglament TFE del departament de Musicologia i Pedagogia [PDF]

Llibre d'estil del TFT [PDF]

Més documentació sobre normativa acadèmica en el següent enllaç: http://die.caib.es/normativa/

Reglament acadèmic. BOIB núm. 22 de 14/02/2006 [PDF] | Rectificació (Representant alumnat) - PDF.

Real Decreto 631/2010, de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de Grado en Música establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. PDF de 5-06-2010

Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.PDF de 09-04-2010

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación [PDF]

Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación [PDF]