Membres del Patronat per a la Fundació del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears

MEMBRES DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PER AL CONSERVATORI SUPERIOR DE MÚSICA I DANSA DE LES ILLES BALEARS
Vocals, amb veu i vot, representants de la Conselleria d'Educació i Universitat

PRESIDENT
Sr. Martí March i Cerdà, conseller d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.
www.caib.es


VICEPRESIDENT
Sr. Juan José Montaño Moreno, director general de Política Universitària i d'Ensenyament SuperiorCultura.
www.caib.es

Sr. Francisco Javier Gálvez Capellà, secretari general.
www.caib.es

Sr. Antonio Morante Milla, director general de Planificació, Ordenació i Centres.
www.caib.es

Sra. Rafaela Sánchez Benítez, directora general de Personal Docente.
www.caib.es

Sr. Miquel Amorós Navarro, cap de departament de Coordinació amb les Direccions Generals.
www.caib.es

Sra. Mercedes Martínez Terreros, cap de departament dels Serveis Jurídics.

Sra. Olga Uría Guerrero, cap del Servei d'Universitat.

Vocals, amb veu i vot, representants d'altres institucions

Sra.  Susana Moll Kammerick, Regidora de l'Àrea d'Educació i Esports.
www.palmademallorca.es

Sr. Joana Maria Seguí Pons, Vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta de la UIB.
www.uib.es

Sr. José Luis Gil Martín, director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni.
www.caib.es

Representants d'altres conselleries amb veu i sense vot

Sr.  Bernat Ramis Ripoll,  Jefe de departamento de Personal. Consejería de Hacienda y Admnistraciones Públicas.
www.caib.es

Sra.  Lucía Matías Bermejo,  Dirección de la Abogacía de la Comunidad Auntónoma de las Islas Baleares.
www.caib.es

Sr.,  Director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni. Conselleria d'Hisenda i Admnistracions Autonòmiques.
www.caib.es

Sr. José Antonio Berastain Díez,  Cap de Servei de Patrimoni. Conselleria d'Hisenda i Admnistracions Autonòmiques.
www.caib.es

Sr. Jaume Gomila Saura, director general de Cultura. Conselleria de Transparència, Participació i Cultura.
www.caib.es

Convidats amb veu i sense vot

Sr. Josep Gabriel Pomar Ordinas, gerent de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears.
www.conservatorisuperior.com

Sr. Albert Díaz Rosselló, director acadèmic del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears.
www.conservatorisuperior.com

Sr. José Romero Barberà, director acadèmic del Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca.
www.conservatoridemallorca.com

Sr. Pedro Antonio Munuera Viñecla, director acadèmic del Conservatori Professional de Música i Dansa de Menorca.
http://sites.google.com/site/conservatoridemenorca/

Sr. Iván Sanz Ramada, director acadèmic del Conservatori Professional de Música i Dansa d'Eivissa i Formentera.
www.ceif.info